"Testimony: Ten Facts About Texas’ Property Tax" contains James Quintero's testimony regarding property taxes.